Algemene voorwaarden
Voor de dienstverlening van Herbs&Spices (Looiersweg 3c, 5131 BE te Alphen / KVK 18084173 / BTW NL001623528B13)

1. Definities
• Herbs&Spices; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens wederpartij van de klant.
• Klant; de wederpartij van Herbs&Spices, die een product of dienst afneemt.
• Overeenkomst; de overeenkomst tussen Herbs&Spices en de klant, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een product of dienst.
• Product; zaken, welke Herbs&Spices op haar website en locatie aanbiedt, welke de klant kan bestellen c.q. afhalen.
• Diensten; het ontwikkelen, bereiden en bezorgen van verantwoorde voeding en het verzorgen van cateringopdrachten, geven van advies en organiseren van workshops.
• Website; de website van Herbs&Spices, te vinden onder de URL www.herbsandspices.nl.

2. Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Herbs&Spices en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Herbs&Spices zijn bevestigd.
• De tekst van deze algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen op de website, bij Herbs&Spices op locatie in te zien en kan op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Totstandkoming overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Onze offertes zijn geheel vrijblijvend, Herbs&Spices is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
• Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient er rekening mee te worden gehouden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
• De klant heeft geen recht om de overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.
• Herbs&Spices garandeert niet dat het aanbod op de website zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Herbs&Spices hiertoe besluit zal zij dit onmiddellijk aan de klant laten weten.
• Herbs&Spices behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

4. Dienstverlening
• Herbs&Spices levert diensten op het gebied van het ontwikkelen en bereiden van verantwoorde voeding, welke door de klant wordt afgehaald of wordt bezorgd bij de klant.
• Herbs&Spices verzorgt tevens cateringopdrachten, geeft advies en organiseert workshops.
• De producten van Herbs&Spices worden vers bereid en zijn daarmee beperkt, goed gekoeld minimaal 3 dagen, houdbaar.
• Herbs&Spices adviseert de producten gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 6 graden.

5. Prijzen
• Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW (eten) of 21% BTW (arbeid/alcohol), tenzij anders vermeld.
• De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
• Herbs&Spices is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten (behoudens jaarlijkse indexering) welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de prijzen opgenomen in de overeenkomst.

6. Betaling
• Betaling bij levering, mits op de offerte c.q. overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.
• Betaling van deelname aan workshops dient vooraf te geschieden. Bij ontvangst van de betaling wordt de reservering definitief.
• Wanneer een product retour wordt genomen, omdat de klant niet thuis is, komt dit voor rekening van de klant.
• Wanneer Herbs&Spices, als gevolg van het niet betalen door de klant, genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.
• Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
• Bij een totaal bedrag van € 1000,- of meer wordt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs in rekening gebracht bij het ondertekenen van de overeenkomst. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Herbs&Spices betaald worden.
• Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Herbs&Spices het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Herbs&Spices.
• Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
• Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per mail (mail@herbsandspices.nl) te worden ingediend.

7. Levering
• Bij cateringopdrachten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
• De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en in bevestigingsmails zijn indicatief. Herbs&Spices zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Indien de levering niet tot stand is gekomen, uitgezonderd 1e punt “9. Verplichtingen klant”, zorgt Herbs&Spices er zo snel mogelijk voor dat de levering alsnog op een later moment (altijd in overleg met de klant) geschiedt.

8. Verplichtingen Herbs&Spices
• Herbs&Spices zal te allen tijde voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaard gaande hygiënische maatregelen.
• Herbs&Spices zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van de klant ontvangen worden. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. Verplichtingen klant
• De klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig. Wanneer dit niet het geval is, zal de bezorger zijn route vervolgen en de bestelling mee terugnemen. De klant dient in een dergelijk geval een nieuwe bestelling te plaatsen.
• De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie wordt verstrekt, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
• Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
• De klant mag derden geen toegang verschaffen tot Herbs&Spices via haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
• De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Herbs&Spices en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie.

10. Annulering overeenkomst door de klant
• Bij annulering van een overeenkomst binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
• Bij annulering van een overeenkomst binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
• Annulering kan uitsluitend per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.
• Bij een cateringopdracht kan het aantal personen tot maximaal 3 dagen voor de levering worden gewijzigd. Bij vermindering van het aantal personen met meer dan 20%, is Herbs&Spices gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel te annuleren.

11. Annulering door Herbs&Spices
• Herbs&Spices is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zullen omstandigheden gelden die het uitvoeren van de overeenkomst door Herbs&Spices zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Wanneer Herbs&Spices in overmacht verkeert, kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding worden verlangd. Bovendien kan Herbs&Spices zich van haar verplichtingen bevrijden door de onderliggende overeenkomst te ontbinden.
• Zo mogelijk biedt Herbs&Spices onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

12. Schade
• Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
• Schade of breuk die is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
• Herbs&Spices stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruiken van materiaal.
• Barbecues dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

13. Aansprakelijkheid
• Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
• Herbs&Spices is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door klanten en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Herbs&Spices.
• Herbs&Spices is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
• Herbs&Spices is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Herbs&Spices.
• Iedere eventuele aansprakelijkheid van Herbs&Spices, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Herbs&Spices vergoed wordt.
• Bij ontevredenheid over een product van Herbs&Spices, of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via mail@herbsandspices.nl binnen 7 dagen na de datum waarop het product is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product bieden.

14. Intellectuele eigendom
• Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud producteneigendom zijn van Herbs&Spices en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
• Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Herbs&Spices te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

15. Toepasselijk recht
• Op alle overeenkomsten tussen Herbs&Spices en de klant is Nederlands recht van toepassing.